M.Sc. 1st Semester को प्रयोगात्मक परिक्षा सम्बन्धी सूचना

M.Sc. 1st Semester को प्रयोगात्मक परिक्षा सम्बन्धी सूचना

22 April, 2021

सूचना


यस जल तथा मौसमा विज्ञान केन्द्रिय बिभागमा M.Sc. First Semester मा अध्ययनरत बिद्यार्थीहरुको परिक्षा मिति २०७८/०१/१२ गते बिहान १०.०० बजे देखी ५.०० बजे सम्म सन्चालन हुने ब्यहोरा सम्पूर्ण बिद्यार्थीहरुलाई यसै सूचना मार्फत सूचित गराइन्छ ।

बिभागीय प्रमुख